Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1 BEGRIPPEN

Eenmanszaak: Tim Linthorst Personal Training
Overeenkomst: De overeenkomst is gebaseerd op deze algemene voorwaarden van Tim Linthorst Personal Training waarin de klant een schriftelijke overeenkomst aangaat voor de trainingen bij Tim Linthorst

ARTIKEL 2 TOEPASSELIJKHEID

Deze voorwaarden zijn van toepassing indien de klant een pakket heeft afgenomen bij Tim Linthorst Personal Training voor het deelnemen van Personal Training, Op iedere activiteit zijn deze voorwaarden van toepassing. Ieder gebruik van de diensten van Tim Linthorst Personal Training geschiedt voor eigen risico. Iedere deelnemer dient zich voor het gebruik van welke voorziening dan ook of deelname aan welke activiteit dan ook, ervan te vergewissen of gebruik of deelname voor desbetreffende persoon medisch verantwoord is. Daarnaast dient iedere deelnemer verzekerd te zijn tegen ongevallen. Indien Tim Linthorst Personal Training het advies heeft gegeven om bij de huisarts een verwijsbrief te gaan halen voor aanvang van trainen, dient de klant dit te doen.

ARTIKEL 3 INTAKEPROCEDURE

Om verantwoord sporten te kunnen waarborgen dient de klant, alvorens hij of zij deelneemt aan een van de activiteiten, een intakegesprek te hebben gehad. Het intake formulier dient volledig ingevuld te zijn en zo kan Tim Linthorst het nog een keer extra controleren. Pas na ontvangst van desbetreffend formulier zal er begonnen worden met de trainingssessies. Veranderingen betreffende persoonsgegevens dient de klant zo snel mogelijk aan Tim Linthorst Personal Training door te geven.

ARTIKEL 4 TIJDSTIP EN PLAATS

Bij bevestiging van inschrijving zal Tim Linthorst Personal Training meedelen wanneer en waar de deelnemer verwacht wordt. Dit is uiteraard vooraf overlegd met de klant. Indien door welke omstandigheden dan ook een tijdstip niet door kan gaan is Tim Linthorst bevoegd om in overleg met de klant een ander tijdstip in te plannen. Verhindering dient 24 uur voordat de training begint bekend gemaakt te worden. Doet u dit niet dan worden de kosten gewoon in rekening gebracht.  Een trainingssessie Tim Linthorst vindt minimaal een keer per week plaats. Wanneer u een week verhinderd bent, schuift desbetreffende trainingssessie een week door.

ARTIKEL 5 UITVOERING VAN DE OPDRACHT

Op Tim Linthorst rust de verplichting tot het, gelet op het doel en activiteit, zo goed mogelijk begeleiden van de deelnemer gedurende de activiteit. De inhoud en het aantal deelnemers worden bepaald door Tim Linthorst. Tim Linthorst Personal Training de werkzaamheden in het kader van de opdracht uit naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen. Het betreft hier een inspanningsverplichting: dat wil zeggen dat Tim Linthorst niet instaat voor het succes en welslagen van die dienstverlening noch voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de deelnemer gestelde doel.

ARTIKEL 6 AANSPRAKELIJKHEID

Voor elke door Tim Linthorst opdracht geldt een inspanningsverplichting. Tim Linthorst Personal Training kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor niet behaalde resultaten. Tim Linthorst is uitsluitend aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht die het gevolg zijn van onzorgvuldigheid en ondeskundigheid bij het uitbrengen van adviezen en het uitvoeren van de opdrachten Tim Linthorst Is niet aansprakelijk wanneer bij Tim Linthorst Personal Training, door welke oorzaak ook, op enigerlei wijze aan de klant en/of derden toebehorende zaken verloren gaan. Tim Linthorst is niet aansprakelijk als de klant op enigerlei andere wijze schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet opvolgen van mondeling of schriftelijk door de Tim Linthorst gegeven instructies, dan wel aan de lichamelijke of geestelijke gesteldheid van de deelnemer. De klant verklaart hierbij dat hij of zij het onderhavige sportonderricht uitsluitend en alleen voor eigen risico zal ontvangen. De kosten van enig ongeval of letsel zullen geheel door hem of haar worden gedragen. De klant verklaart hierbij reeds nu voor als dan afstand te doen van alle rechten tot het herstellen van een schadeactie tegen Tim Linthorst Personal Training wegens vergoeding van kosten, schaden en interesten als gevolg van enig ongeval of letsel ten gevolge van uitvoering van diensten die Tim Linthorst Personal Training aanbiedt. Tim Linthorst is wel aansprakelijk wanneer Tim Linthorst Personal Training op enigerlei wijze schade lijdt en deze te wijten is aan het niet opvolgen van mondeling of schriftelijk door de Tim Linthorstgegeven instructies.

ARTIKEL 7 ONTBINDING

Tim Linthorst is gerechtigd de overeenkomst per direct geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder verplichting tot schadevergoeding als de klant niet, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst voldoet. Een tussentijdse beëindiging van de overeenkomst door de klant is alleen mogelijk op medische gronden met bewijs van een medische verklaring door een erkende arts of bij een verhuizing buiten een straal van 15 kilometer van Amsterdam.

ARTIKEL 8 BETALINGSVOORWAARDEN

Bij de overeenkomst van klant en Tim Linthorst Personal Training  zal Tim Linthorst Personal Training meedelen wanneer en hoe het bedrag dient te worden voldaan. Indien de deelnemer niet tijdig betaalt, is  Tim Linthorst gerechtigd de deelnemer toegang tot de activiteit te weigeren totdat de betaling binnen is. Daarnaast worden alle voor de resterende duur van de overeenkomst verschuldigde betalingen opeisbaar en dient u deze binnen 14 dagen na opeisbaarheid aan Tim Linthorst Personal Training  te voldoen. Indien Tim Linthorst Personal Training over dient te gaan tot incasso van haar vordering, is de klant tevens alle buitengerechtelijke incassokosten en de wettelijk rente verschuldigd. Wanneer een automatische incasso wordt gestorneerd mag Tim Linthorst Personal Training een bedrag van € 4,- aan administratiekosten in rekening brengen om het incassobedrag alsnog te voldoen. Op de diensten van Tim Linthorst Personal Training is het BTW-tarief van 21%  van toepassing. De genoemde prijzen zijn exclusief BTW. Indien door onverwachte omstandigheden de kosten stijgen, is Tim Linthorst Personal Training gerechtigd de prijzen te verhogen. De klant heeft in dat geval het recht om de overeenkomst te ontbinden. Niet gebruikte maar wel reeds betaalde sessies lopen uiteraard door.

ARTIKEL 9 ZIEKMELDING

Indien de klant niet kan deelnemen aan een activiteit wegens ziekte, wordt verwacht dat de klant dit zo spoedig mogelijk doorgeeft aan Tim Linthorst. Alle afspraken dienen 24 uur van te voren te worden afgezegd, anders worden de kosten van de diensten doorberekend. Bij het onderbreken wegens ziekte geldt een eigen risico van twee weken, de overeenkomst kan vervolgens voor maximaal een jaar worden stilgelegd en dat alleen op grond van een medische verklaring door een erkende arts.

ARTIKEL 10 OVERMACHT, VAKANTIES EN ALGEMENE ERKENDE FEESTDAGEN

Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al wat daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen. Tim Linthorst Personal Training is niet gehouden aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. De overeenkomst zal dan worden ontbonden. Bij ziekte van Tim Linthorst wordt voor de deelnemer een alternatief geboden of de overeenkomst wordt verlengd met het aantal weken dat de trainer ziek is. Als ik op vakantie ga word dit ruim van te voren aangekondigd. De overeenkomst wordt dan verlengd met het aantal weken dat ik op vakantie ben. Op algemene erkende feestdagen gaan de activiteiten niet door. Als de deelnemer op deze dag een afspraak gehad zou hebben, wordt een alternatief tijdstip geboden of wordt het een dag of een week voorruit geschoven.

ARTIKEL 11 GEZONDHEID

De deelnemer verklaart dat hij/zij naar beste weten gezond is en fysiek in staat om de instructies van de personal trainer zonder schade voor zijn gezondheid op te volgen. Bij twijfel verplicht de klant zich ertoe alvorens de overeenkomst met Tim Linthorst Personal Training aan te gaan, zijn arts te raadplegen. Gedurende de duur van de overeenkomst is de klant tevens verplicht pijn(en), onbehagen, abnormale vermoeidheid en/of veranderingen in de lichamelijke conditie voor, tijdens als ook na de training te melden aan Tim Linthorst.

ARTIKEL 12 VERTROUWELIJKHEID

Tim Linthorst Personal Training is verplicht strikte vertrouwelijkheid in acht te nemen met betrekking tot ontvangen informatie van en over de klant. De persoonlijke gegevens van de klant zijn strikt vertrouwelijk en worden enkel en uitsluitend voor administratieve doeleinden van Tim Linthorst Personal Training gebruikt. Desbetreffende gegevens worden nooit voor commerciële doeleinden aan derden ter beschikking gesteld.

ARTIKEL 13 INTELLECTUEEL EIGENDOM

Onverminderd het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde, behoudt de klant zich de rechten en bevoegdheden voor die de klant toekomen op grond van Auteurswet. Modellen, methodieken en instrumenten die ontwikkeld en/of toegepast worden door Tim Linthorst Personal Training voor de uitvoering van de opdracht, zijn en blijven eigendom van Tim Linthorst Personal Training. Publicatie of andere vormen van openbaarmaking hiervan kan alleen na verkregen schriftelijke toestemming Tim Linthorst Personal Training. Alle door de opdrachtgever verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, trainings- en voedingsschema’s, opdrachten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software etc, ten behoeve van Tim Linthorst Personal Training zijn uitsluitend te vermenigvuldigingen door Tim Linthorst Personal Training ten behoeve van eigen gebruik in de eigen organisatie. Alle door de klant verstrekte stukken mogen niet door Tim Linthorst Personal Training zonder voorafgaande toestemming van de klant openbaar worden gemaakt, of ter kennis van derden gebracht op straffe van misbruik van het intellectueel eigendom van de klant.

ARTIKEL 14 GESCHILLEN

Met eventuele klachten kan de klant zich wenden tot Tim Linthorst Training. Alle geschillen betreffende de totstandkoming, de uitleg of de uitvoering van de overeenkomst of de daaruit voortvloeiende overeenkomsten kunnen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van het arrondissement waar Tim Linthorst Personal Training is gevestigd. In alle gevallen is het Nederlands Recht van toepassing.